TR _ Sha Musalmany

 طنز

محمود نظری

 

ښه مسلماني

 

توپکیان چې تجلاکوي وه ډار لره کنه

لاپي باټي چې پړکا کوي وه خار لره کنه

داافغانان  چې له یو بل سره جنګیږي

دیو بل سرونه پرې کوی د افتخارلره کنه

دا مقدس نومونه چې هره ډله یې کاروي

دا ټوله د کولو د بد بد کردار لره کنه

دا وژنه غلاخیانت او اختلاس چې کیږي

دا ټوله د ښه  لقب   ښه  دیندار لره کنه

دا ملیشا چې د مجاهد په نوم ټولیږي

دغلااو فساد ته دواک  او اختیار لره کنه

وروره دلته داسلام دپاره کوم څه نسته

هر څه کیږي د خپل میړه اوبادار لره کنه

هم دولت هم طلبان دواړه کله بادار لري

هر یو ازادکار کوي میړه ښاخدار لره کنه

اوس زمانه د ښوغلو او  ښولوچکانو ده

  دیني  اواخروي امتیاز سته هر ګناه کار لره کنه

په دنیا کی یې نوم سي  لوی مجاهد او بوغه یې

دورځي په یووزرات کې مقرریږی دبد کارلره کنه

اخیر دهر  یوغله نوم پاک او ستره شهید سي

عام خاص خلک مراد ته  ورځي  مزار لره کنه

 

***

دلته لوڅ سر ګرځیدل دلوڅکي نښه ده

عینکي په سترګو کول دباداري نښه ده

خولۍنه په سر کول د  بې احترامي نښه ده

کاکل لرل په سر د  لوی کبري نښه ده

پاک کالي ګرځیدل دمغروري نښه ده

په پوله پټي جنګ کول  د غیرتي نښه ده

ډیرې ملیمستیا وي کول د خاني نښه ده

بچه بازي اوس دښه ځواني نښه ده

شراب څښل د روشن فکري نښه ده

خمار کول د  خوراخراباتي نښه ده

انسان وژل د  ښه جهادي نښه ده

قسم خوړل د ښه مسلماني نښه ده

درواغ ویل د ښه باتور سیاسي نښه ده

وطن ته خراسان ویل د ښه مفعولي نښه ده