TR _ Dayo Shatmey Pyreey 3

طنز

محمود نظری

 

د یوشتمې پیړۍ متلونه

درېیمه برخه

 

*یو سرهغه هم خپل سر زنده باد
 
*يا خپل کور يا خپل دفتر
*یوه خطا ،دوه خطا نور ... لس خطا.

*جار شه هغهورور چې له ډمانو اخلې په زوره پور.
*وروري به كوو حساب به  نه منو
*هر چا ته خپل وطن زندان دی

*یوه سترګه په دنیابله سترګه  هم په دنیا .مه اوره د ملا

*یو ویل کور مې تر تاجار ، هغه بل  ویل قواله یې کومه ده

*یو واريد یار پسې ګرځه چې پیدادي کړبیایې رنګ هیروه

*سل کوهدچا مه اوره .
*یویې غل او بل یېهم غل

*هوښیار سړی ځانته دښمن لټوي

*یو ښار او سل یې نرخه

*یار د یار د پاره څښي ویسکي

*هر خر کار  خپل پلار ښاغلیبولي

*میړونه دیبان دي، ښځې یې شاپیریاني دي
*سپېتانه په سیالي ده
*ميړونه يو ځل مرۍ، خو نامردان همیوځلمري.
*مرګ  هم ځوان او بوډا ګوري.
*ميږي چې واک دار سي  وزرونه پیدا کړی
*مړی چې خدای شرموي ، په ډکه خیټه یې مړ کړي

*مار د چپنې په لستوڼی کېپټیږي
*مار چې موړ وي لا څنګښې خوري.
*مېړه  مه مړ کوه ، خومېړانه يي وژنه !
مېړونه غرونه دي ،ښځې يي پر سرلارې دي

*نرمه غاړه توره نه غواړي
*نن په تا صبا  هم په تا .
*ننګ د کور په شځو کیږي .
*ننګ له میړو لاړ شرم لهارتینو.
*نه شرم نه حیا لعنت په با حیا .
*نیستي د میړو قدر ډیروي .
*نیستمندحالاتو کړې سپی امریکا کړې .
*نیکان په بدیو نه مړیږي .
*نیک عمل به دی رسوا کړي بدعمل به دی  پاچا کړي .
*بدی برباد مدال لازم
*نوې رییس ته هرمامور ببوزی وهي .
*نا پوه  دومره پر ځان نه کوي  لکه پر  بل .
 
* له وږي چاپوښتل څلو ر اوڅلور څو کيږي ؟ ويل یې له لوږې مې حساب هیر دی .

*غل په خپله خواري نه شرميږي
يوه لاسه پهچپلاغه څوک خوږوی .
*له وچو سره لانده په سختی سوځي .
*لاس چه مات شی پلستر کیږي

*له بدکرداره ځویهښکلېارتينه ښه ده
*له خپل ټغربهرپښې غزوه.
*کرزی به خپلهچپنه  بدله کړي، خو عادت نه .
*عبدله  د عبداله  په پسې ځي .
*مفت شراتفهیم هم څښلي دي .
 *پلاستکي منګی کله ماتیږي .
*موټی نمونه د خروارکله  کیدای سي
*میلمه د کور د ماشومانو نصیب خوري .
*ملا ځان هير کا او بل ته یې مسلېکا.
*مار د ځان له ډاره خولې اچوي.
*بې وخته میلمه  ړوند وي

*مينه دژوند بلاده.
*مینه په تلو راتلو کمیږي
* وږی مین ګل ته د اوښ په سترګو ګوري .
*ما په بیابانغوښتېپه ښار کې دی څه کوم

*مين نه يم  درواغ نه وایم

* چپلاغه په یو لاس وهل کیږي
*له ښاره مه وځه خو له نر خه وځه.
* له بارانه تښتېدم ،تر ناوې لاندې مې شپهسوه.
*لوی مې مه کړه لويي راکړه
 
*دوست هغه دی چې پهسخته کې دې په ښه درنه شي .

*دښار دروازې  نه تړل کيږي دخلکو خولې تړل کیږ.ي

 * ددوستي زنګوله  له  ليرې ښه خوند کوي

 *د اورغوي تڼاکه درد لري

*رنګ مې ګوره حال مې پوښته.
*روغصورت دکرزیټوله پاچاهي ده.
*رنګ یې مه ګوره خوند یې مهګوره .
*ړوند  هیڅ څوک نه  ویني  
* ړوند له خدايه څۀغواړي ، بل ړونډ!

*وکیل دواک په نشه مست وي دچا نه اوري

*سړی دوه  رنګه ،جامه یېیوه رنګه .
*چې کاروان تیریږي، سپی تراپي  
*سپى چې لېونى شيسیده ځي
*عقل دی آسمان ته رسي او سر دی د فهیم تر پښولاندې دی .
*سړی په منصب سړی دی .
*سړی په بدخوی او سپی په ښه خوی ښه ښکاري .
*سړي ته ګوره سوال  مه تری کوه .
*سړی چې زوړ سي درنځونو پری زور سي.
*رشوت  خور د رشوت خور په مرض پوهیږي .
*غل  دغل سره جوړیږي .
*سیالي مې  دغلو سره کوله کور مې  ودانسو.

* دشپې  پسې بله شپه سته .
*شرعه ظاهرته نه ګوريرشوت ته ګوري.
*شریکه ښځه ښه  نه دهتقسیم اوقات غواړي

*شرميږي هغه چې پهشرم نه پوهيږي٠
* ښۀ خوی به دې حيران کړي بد خویبه دې سلطان کړي.
*ښه پوهه د دین او دنیا زلت دی

*ښځې مرکو ته ځي

*بد دوست په ښه ځای کښې معلومیږي

*کرزی چې دزړه كوي بې سو ادهته وزارت وركړي.
* جنۍ هلته جنۍ شي چې دمنګي دسپرولو شي.
* چې کرزی دزړه وكړي په تروو كې هم كوچ ساتي..
* چې ښځه شي بې شرمهپر  ميړه سپریږي

* دښځې ژړا دمكر خندا ده.
* دسپينې خولې ياران ډیر  دی
* دلور تور مخ ته  یې مه ګوره دمور سپین مخ ته یې ګوره.
* ښځه د شپې په کالو درنه ده

* ښځې ته حال ويل په رادیو کې اعلان دی

* ښځه كږه لښته ده ماته به يې كړې خو سمه به يې نه كړې.

* ښځه نه تخت غواړي نه بخت دميړه وهل سخت غواړي

*دنن انجونې دخوړ كاڼي دي يوه اچوه بله اخله

* ښځه دشيطان لومه ده.

* ښځه په كالو اوزرو نه درنېږي
*غوټه چې پۀ لاس نه خلاصېږي غیچي یې کړه

*غویان چې ډیر شي قصابمرداریږي!
*که تا ويل چې زۀ يم او ماويل چې زۀ يم ، هم به تۀ هم به زۀ يم.
*اوکه تا ويل چې تۀ يې او ما ويل چې تۀيې ،یا به ته یې یا به زه یم
*کار چې بېاستاده وي؛ هغه با بنياد وي.
*کار ګران دى خو پيل يې اسان دى*که ځان په عذابوي له عقلمن سره آشنایيکوه .
*چې دښمن هر څومره قویسي خواریې بوله .
*کارغه د زرکې تګ کاوۀ قفس یې ځای سو

 *که ولي نه يم ضیاخو يم.
*كه عزت غواړې ظلم کوه
 
*کوم کار چې پۀ صلاح  وی ډک له  بلا وي.
*کوڼ نه خاندي.
 
*کوتره له کوترې سره او باز له بازهسره جنګ کوي
*کوږ بار اخیر تر مزله رسي.
*که نن پر ما سبا هم پر ما.
*که جنګ نهکوې لکۍ ببره مه نيسه.
 
*کُلاله وکړه ،خپلهسياله مه کړه.
 
*ګيله له هیچا نه کېږي .
*گلان بې خاره وي .
*ګټه په چالاکي کیږي .
*ګټه په ګټه کیږي .

*ګیله له ماره ده نهله یاره .
 هرگنجى ډاکټر مه بوله
 
*لهغرونو لوېدلي به مړسي ،خو له زړونو لوېدلي ژوندی پاتهسي!
 
*له کلي ووځه خوله ښاره مه وځه.
*لاس پښه پیژني .
*لمر په دوو ګوتو پټیږي .
*لور له مورهزوی له پلاره  معلومیږي .

*ښځه چې زړه شي  خوړینه سي

*اصيله ځان دي کچه کئ ، چي  کرزی سره  دی ځان اخته کئ

*پارلمان اخيستی  دکرزي  چپني  ته لاس اچوي

*تربور ته بې وروره مه سې ، ورور ته بې زويه ، پلار ته بې موره.  کرزی ته بې فهیمه
*ټول عالمغنم کري زما لالی وربشی، کرزیه ستړی مه شی.
*ټینګ سرونګونه غرونه  ماتوي .
*ترصالحه اولاده نیستي ښه ده.
*تر پراته زمري گرځنده ګېډړه ښه دی.
*خلک په ليوني پوري  نه خاندي ،ليونی په خلکو پوريخاندي

* لور يې خوږه مور يې ترخه زوي يې پاك حرامزاده
* لور دمور په كوڅې شرمیږي زوي دپلار  په پټكى

* مينځه چې توده سي هماغلته ويده سي

* ناوې په خوله هى هى لري په زړه ګوړې ماتوي.
 پړ مي که *مړ مي که
*بیله دې  چې اړ سې ، و خره ته وایه بابا

*اوبه د لاندې خړيږي

*پوه سړی تر خپلي کمبلې پښې تېروي

*په خپله مې پاچا کړې ځان ته مې بلا کړې

*رښتیا ویل ګناه لري
*ځوانه ښځه دميړه خوا وهي. سپين سرې د زوی

*چې په سر يې ګرزوېپر سربه دي غول وکړي

* ښځه دښامار جنګ ته تياره ده.

*د لور اومور جنګ تر واده دی

*په وطن کېیې امنیت نسته ، نوم یې امنستان دی

*پر موږ یېټاکل دي ، لیري کول یې پر خدای دي

وټ ، په کارتونو کيږي*

تور سپی تر اوزګړي په بيه ګران خرڅېږي*

* دټر ټر دي پاچاهی ده ، دنورو دسترخوان  په ذرو دی روزی ده، ستاګوز ته ارباني ده

*جار دي سم لوچکۍ ، چې هم سپر يې هم ګدۍ  

*دمچ جنگ تل  د پک په سر وی

*زه گورم وتاته ،ته گورې وماته.خلک ټوله ګورو مااو تا ته

*سر خريلې ښه ده نه ږیره خریلې

*ماما چې جيب ته لاس کړي خوریی یېپلار ته وایې غلا یی کړه

*د ارګ وزه  تل د کلیو ليوه ته ښکنځلې کوى .
*ارزانه هر وخت نهپیدا کیږي ، ګران هر وخت پیدا کیږی.
*اوبه چې تر سر تيري شي، لامبو کوه! .
اورته چى نږدې کيږي یا  به تودیږې یابه سوځيږ ې.