TR _ Dayo Shatmey Pyreey 2

محمود نظری

طنز

د یوشتمې پیړۍ متلونه

دویمه برخه

 

ميړه په خوارۍ بد ښکاري

رشوت  دکار په کچه خوړل کيږي .

د رښتیا مزللنډوي.

اختلاس يوه نيشه وي هسې نه چې هميشه وي.
درستم نوم له دوستم نه ښه دى.
دلته دسلوكالووږي په یو ورځ مړيږي.

له بارانه پاڅه ترناوې لاندېكښينه.
دژمي په لمر او د مشرپه سترګګ اعتبار نسته
د کشر کارونه  واړه په مصلحتدي

دوست په پور ورکولو تجربه کړه

دومره خوږ مه سه چې خلکو ته دشکرې ناروغی سې اونه دومره تريخ سهچې په لیدو دی  دهغو خوله یو جریب خلاصه سي

ډوډۍ خو دی خپله ده . خیر که   نس  دبل   دی

غر  په غر  ورځى خو سړى په سړي نه ورځى
حساب په خروار ، بخشش په مثقال

 پارلمان ته یې ویل کار وکړه هغه ټوله وزیران استیضاح کړه

بې پارلمانه وطن ښه  دی نه داچې ټوله ورځ  غمونه جوړوي

ددولت په کور پنځه زره مېلمانه هيڅ دي

چي لوی تراپي ، کوچنی غا پي

چرګه چې ببره شي ، دبل کره هګۍ اچوي

د میوی په ونه غالبوزی را ټولیږي

اور په اوبو مري

پور چې تر زرو ډیر شو ، منکر سه

په بینا یانو کی یو سترګه پاچا  دی

ډکه لاسه ته مې دښمن يې

بابا دي خدای وبخښي مګر د دوطن په  آبادی کې سُست و

بد تربور په بد ځای کې پټیږي

بدپارلمان  ددولت تنګه موچڼه ده

برخي وېشه پزې ګوره

پردي چې په دې  دولت او حکومت روږ دي ، که سل واره نران سي نه یې پريږدي

په خوله لااله ، په زړه  کومه  ده غلا

سړی چي غټيږ ي ، کونه ئې تنګيږيکوز یې ډډ یږی

ارګ پر ایراني غوړو مست دی

چي بابا ژوندی و ، کرزي یې هر ورځ لاسونه مچول

چي ارګ  دایران لېټۍ خوري د وزیرنوبه یې څه احوال وي ؟

چي راځي د بل له کوره ، پرتابه شپه سي تکه توره

چي د ولس په وینو مست سي ،  هغه مودمور مېړه سي*

چي لهامریکا سره ځي ، تل به توري وڅکي خوري*

*چي سوله تر پلو ده ، دسولی شورا ته غول ورغله
چي له ګا ونډي زيږي ، وزیرزيږي

چي وزیريې تورن وي ، برق ئې ګوزاوڼ وي

چي دولت زهيروي ، وزیران يي واهه

چې  په يارانه کې مصونیتغواړي ، نو بيا ګرانه ده

خانده خانده ، اوس جریمه هم غواړې

خدای خبر دی ، چېامریکا کاپر دی

خوار سې مکاره . چي هم بډې اخلې هم له خیانته  ژاړې

لاس چي آموخته شي ، آس نه دی چي قېضه شي

یوطن که مي وسوه  ددوبی کور خو مې سوړ د

دوزیرانو پر ږيره خس وي

دسلوشاباسونه يو میلون ډالره ښه دي

انسان دی ، هغهچېله حيوان څخه ګيله کوي
اصيل کلهپیداکيږي.
 
بخت په اړیکو دی نه په منډه.
 
خیانت په خیانت، منت يې پر څه ؟
 اور اچوونکی نه سوځي
بې واسطې مقام  کله سته.
بلاوه برکت یې و.

پاک مه اوسه بې باک اوسه.
پردی خر په مخ زور وهي
پردی کټ تر ماتیدو وي.
پنځه ګوتي سره يو دي.
په بازيو کې هډوکي ماتيږي.
په بل وطن کې د بدو کښت کوهتېرېږه.

په ډيري کې یې پټوه په لږو کې یېهم پټوه

پير نهالوزي  مُريد یې هم نه  الوزي.
 
پردى خواړه  يا مرداروي يا  دغلا.
په جنګ  کې مرمي ويشل کيږي .
 له لېوه مه تښتېده پر قصاب به واوړې

پر فهیم دا  پزه هم ډیره ده

پور پر غاړه ،  څوکۍ سوه مرداره

دامریکااوګره په څكلو خلاصه سوه
ـ د خير نه مې دې توبه امریکاسپي دې كورې كه

زه د خپل وزیر تیز پيژنم

ته زما دارو ، او زه ستادارو!   دواړه به مرو
 
تربور مه مړ کوه ، غرب ته یې واستوه

جاهلانو ته د علم خبرې مه کوه

څراغ چې پهکور کې نه لګيږي په صحرا کې به څنګه ولګیږي

څوک چې لاس درپوري بند کي غوڅه وه يې.
چي بدکوې ، ښه به مومې

چي غل يې له پاچا مه بېرېږه

چي رشوت خوري، ګټي د هغو دي.
 دننه يې ګټه په بهری يې خوره٠

 دپلار خوړلی رشوت  پر زوی یې قی آسانهدی

تر بې عقله دښمن هوښيار دوست ښه دی .
ترڅو  درواغ  راځيرښتیا به کلى وران کړى  وي.
 
تر پښو لاندې مځکه ګوره ، ليري واټن مه ګوره

تربېکاره کښېناستل په کابل کې کار ښه دي

داڅوکۍ يوه نشه وي، داسې نه چې همېشه وي.

رشوت دکرزي او فیهم تر پښو لاندېدى

دوږخ دکرزي او فیهم تر پښو لاندې دی

په تبه یې ونیسه په مړینه یې راضی کړه
چې دوزارت   دوره تیره شي نو هر څه هیره شي .

 چي په ناز یې لويې څوکۍ ته رسیږي ، په زيار ایستې کیږي
 چي مړ سو هغه اتل سو

بې حیابې حیا یي کوله  حیا دار ویل زما څخه یېزده کړې ده .
خرپلار که ، پر سپورسه

 

خر به خندا څنګه نه پو هيږي